Piosenki religijne

Powrót

GODZINKI

O Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny 

1. Zacznijcie, wargi nasze, chwalić Pannę Świętą,
Zacznijcie opowiadać cześć Jej niepojętą. 

2. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, 
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

3. Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu, 
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.

4. Jak było na początku, i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie. 

Hymn

1. Zawitaj, Pani świata, niebieska Królowo. 
Witaj, Panno nad panny, gwiazdo porankowa! 

2. Zawitaj, pełna łaski, prześliczna Światłości,
Pani, na pomoc świata śpiesz się, zbaw nas z złości. 

3. Ciebie Monarcha wieczny od wieków swojemu,
Za Matkę obrał Słowu Jednorodzonemu. 

4. Przez które ziemi okrąg i nieba ogniste,
I powietrze, i wody stworzył przeźroczyste. 

5. Ciebie, Oblubienicę, przyozdobił sobie,
Bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie. 

P. Wybrał ją Bóg i wywyższył ponad wszystko. 
W. I Wziął Ją na mieszkanie do przybytku Swego. 
P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. 

Módlmy się:

Święta Maryjo, Królowo niebieska, Matko Pana naszego 
Jezusa Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim 
nie gardzisz, wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawym okiem miłosierdzia swego i uproś nam u Syna swego miłego odpuszczenia wszystkich grzechów naszych, abyśmy, którzy teraz święte 
Twoje i Niepokalane Poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywamy, wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać 
mogli, co niechaj da Ten, któregoś Ty, Panno, porodziła, Syn
Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem
Świętym żyje i króluje w Trójcy Świętej, jedyny Bóg na wieki
wieków.

W. Amen.
P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmar1ych przez miłosierdzie Boże niech
odpoczywają w pokoju.
W. Amen.
Przybądź nam...

Hymn

1. Zawitaj , Panno mądra, domie poświęcony,
Siedmioma kolumnami pięknie ozdobiony.

2. Od wszelkiej zarazy świata ochroniona,
Pierwej święta w żywocie matki, niż zrodzona.

3. Tyś Matką wszech żyjących, Tyś jest świętych drzwiami,
Nowa gwiazdo z Jakuba, Tyś nad Aniołami.

4. Ogromna czartu jesteś, w szyku obóz silny,
Bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny.

P. Sam Ją stworzył w Duchu Świętym.
W. I wyniósł Ją nad wszystkie dzieła rąk swoich.
P. Pani, wysłuchaj...
Przybądź nam...

Hymn

1. Witaj, Arko Przymierza, Tronie Salomona,
Tęczo, wszechmocną ręką z pięknych farb złożona.

2. Tyś krzak Mojżeszów, Boskim ogniem gorejąca,
Tyś różdżka Aronowa, śliczny Kwiat rodząca.

3. Bramo rajska zamkniona, runo Gedeona,
Tyś niezwyciężonego plastr miodu Samsona.

4.Przystało, aby Cię Syn tak zacny od winy
Pierworodnej zachował i zmazy Ewinej .

5.Który Ciebie za Matkę obierając Sobie,
Chciał, by przywara grzechu nie postała w Tobie.

P. Ja mieszkam na wysokościach.
W. I tron mój w słupie obłoku.
P. Pani, wysłuchaj . . .
Przybądź nam...

Hymn

1. Witaj, Świątynio Boga w Trójcy Jedynego
Tyś raj Aniołów, pałac wstydu panieńskie o.

2. Pociecho utrapionych, ogrodzie wdzięczności,
O Palmo cierpliwości, o cedrze czystości!

3. Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona,
Święta i pierworodną zmazą nie dotkniona.

4. Miasto Pańskie i brama na wschód wystawiona,
Wszelkąś łaską, jedyna Panno, napełniona.

P. Jak lilia między cierniem.
W. Tak przyjaciółka moja między córkami Adamowymi.
P. Pani, wysłuchaj...
Przybądź nam...

Hymn

1. Witaj, miasto ucieczki, Wieżo utwierdzona,
Dawidowa, basztami i bronią wzmocniona.

2. Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała,
Przez Cię władza piekielnych mocarzów stajała.

3. O mężna białogłowo, Judyt wojująca,
Od niewoli okrutnej lud swój ratująca.

4. Rachel ożywiciela Egiptu nosiła,
Nam Zbawiciela świata Maryja powiła.

P. Wszystka piękna jesteś, Przyjaciółko moja.
W. A zmaza pierworodna nigdy w Tobie nie postała.
P. Pani, wysłuchaj...
Przybądź nam

Hymn

1. Witaj, światło z Gabaon, coś zwycięstwo dało,
Z Ciebie Słowo Przedwieczne w ciało się przybrało.

2. Aby człowiek z padołu powstał wywyższony,
Niewiele od Aniołów jest on umniejszony.

3. Słońca tego promieńmi Maryja jaśnieje,
W poczęciu Swym, jak złota zorza światłem sieje.

4. Między cierniem lilija kruszy łeb smokowi,
Piękna, jak w pełni księżyc, świeci człowiekowi.

P. Jam sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość
nieustająca
W. I jako mgła okryłam wszystką ziemię.
P. Pani, wysłuchaj...

1. Niech nas Syn Twój, o Pani, do Siebie nawróci,
A swoje zagniewanie niech od nas odwróci.

2. Przybądź nam...

Hymn

1. Witaj, Matko szlachetna w panieńskiej czystości,
Gwiazdami uwieńczona, Pani łaskawości.

2. Niepokalana, czystsza niźli Aniołowie,
Po prawej stronie Króla stoisz w złotogłowie.

3. O Rodzicielko łaski, nadziejo grzeszących,
O jasna gwiazdo morska, o porcie tonących!

4. Bramo rajska, niemocnych zdrowie w Twej obronie,
Niech Boga oglądamy na górnym Syjonie.

P. Jak olej wylany, o Maryjo, Imię Twoje.
W. Słudzy Twoi zakochali się bardzo w Tobie.
P. Pani, wysłuchaj...

Ofiarowanie Godzinek

1. Z pokłonem, Panno święta, ofiarujem Tobie,
Te Godzinki ku większej czci Twej i ozdobie.

2. Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła,
A przy śmierci nam słodką Opiekunką była.

Antyfona

Tać to Różdżka, w której ani pierworodnej ,
Ani uczynkowej winy skaza nie postała.

P.W poczęciu Swoim, Panno, niepokalanaś była.
W. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

Módlmy się:

Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Maryi Panny godny
Synowi Swemu przybytek zgotował, Ciebie prosimy, abyś przez
wstawiennictwo Tej, którąś dla przewidzianej śmierci Tegoż
Syna od wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanymi przyjść
do Siebie dozwolił. Przez Chrystusa, Pana naszego, który
z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

W. Amen.Wcześniejsze:
GODZIEN, O GODZIEN JEST NASZ PAN
GODZIEN JESTEŚ
GO DOWN MOSES
GLORIA, GLORIA ZAWOŁAJMY
GLORIA
Następne:
GOLGOTA
GONIĘ CIEBIE PANIE
GOŁĄBKO MA
GOŚĆ Z AFRYKI
GRZECH PRZETAPIA